Pokrzywa Lab logo
IIMCB logo

Deklaracja Dostępności Laboratorium Metabolizmu Białek

Laboratorium Metabolizmu Białek zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o dostępności dotyczy strony internetowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

 • Data publikacji strony: 13.08.2021
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 28.09.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów portalu, pewne treści i dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne cyfrowo, z uwagi na m.in.:

 • są udostępnieniami / zapożyczeniami z innych stron

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 10.11.2021
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 28.09.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Pokrzywa
 • E-mail: wpokrzywa (at) iimcb.gov.pl
 • Telefon: 22 597 07 43

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • Adres: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
 • E-mail: secretariat (at) iimcb.gov.pl
 • Telephone: 22 597 07 00

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Laboratorium Metabolizmu Białek mieści się w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zlokalizowanym w budynkach przy ulicy Ks. Trojdena 4 w Warszawie. Budynki nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 


Informacje dodatkowe

Laboratorium Metabolizmu Białek zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami kontakt telefoniczny, korespondencyjny, komunikację audiowizualną (z wykorzystaniem komunikatorów internetowych), przesyłanie faksów. Możliwy jest wstęp do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.


Nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych na stronie internetowej Laboratorium Metabolizmu Białek. Laboratorium Metabolizmu Białek nie posiada i nie udostępnia żadnych aplikacji mobilnych.

Adres

Laboratorium Metabolizmu Białek

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Warszawie

Ks. Trojdena 4

02-109 Warszawa

Pokrzywa Lab logo
IIMCB logo